ກໍາລັງໂຫຼດຢູ່ ກະລຸນາລໍຖ້າ

ລາຍລະອຽດຄ່າບໍລິການ
 
 
ຄິດໄລ່ໂດຍອີງຕາມບໍລິມາດຂອງວັດຖຸ
ເໝາະສົມນໍາໃຊ້ກັບວັດຖຸທີ່ມີນໍ້າໜັກຂ້ອນຂ້າງເບົາ
ວັດຖຸບໍລິມາດ 1 ແມັດກ້ອນ ມີ ນໍ້າໜັກບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 300 ກິໂລກຣາມ
ຮູບແບບຄິດໄລ່ບໍລິມາດ
ຍາວxກວ້າງxສູງ
ຄິດໄລ່ໂດຍອີງຕາມນໍ້າໜັກຂອງວັດຖຸ
ເໝາະສົມນໍາໃຊ້ກັບວັດຖຸທີ່ມີນໍ້າໜັກຂ້ອນຂ້າງໜັກ
ວັດຖຸ 1 ແມັດກ້ອນ ທີ່ມີນໍ້າໜັກ ກາຍ 300 ກິໂລກຣາມ
 
 

ສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ແມ່ນ
ຈະມີລາຄາສູງກວ່າ ສິນຄ້າທົ່ວໄປ

ວັດຖຸມີການເສຍຫາຍ ຈະທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ 
ຄືນ 3 ເທົ່າ ຂອງຄ່າຂົນສົ່ງ

ຄ່າຂົນສົ່ງ ໂລຈິສະຕິກ ກວມເອົາ
ການຊໍາລະສະສາງຄ່າພາສີ ຈີນ-ໄທ

ກ່ອນຈະປ່ອຍສິນຄ້າ ຈະໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຮັບຜິດຊອບ
ເພື່ອເອົາເລກລະຫັດ ແລະ ໃບລາຍການສິນຄ້າ

ວັດຖຸອັນດຽວ ຂົນສົ່ງທາງບົກ ຫຼື
ຂົນສົ່ງທາງທະເລ ທີ່ ມີນໍ້າໜັກ
ເກີນ 300 ກິໂລກຣາມ

ເມື່ອສະພາບ ຂອງ ວັດຖຸອັນດຽວ ມີນໍ້າໜັກ
ກາຍ 1500 ກິໂລກຣາມ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໄປຫາ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ກ່ອນລ່ວງໜ້າ

ວັດຖຸ ທີ່ມີນໍ້າໜັກ ກາຍ 300 ກິໂລກຣາມ ຫຼື 1
ແມັດກ້ອນ ຈະມີການຂົນສົ່ງພາຍໃນຕົວເມືອງບາງກອກ
ແບບບໍ່ເສຍຄ່າ, ຖ້າຫາກ ບໍ່ເຖິງມາດຖານທີ່ກໍານົດ
ຈະອີງຕາມ ໄລຍະທາງເພື່ອເກັບຄ່າຂົນສົ່ງ.
 
TPI.Import-Export & Shipping Co.,Ltd.
119/3 Moo1, Bangnamchuet,
Mueang, Samutsakhon 74000 Thailand

TPI.IMPORT-EXPORT & SHIPPING CO., LTD. © 2019