ກໍາລັງໂຫຼດຢູ່ ກະລຸນາລໍຖ້າ

ສົ່ງອອກສິນຄ້າໄທ - ຈີນ
 
 
1. 300 ກິໂລກຣາມຂຶ້ນໄປ ບໍລິສັດ ຮັບສົ່ງວັດຖຸຮອດເຮືອນ ໃຫ້ຟຣີ(ສະເພາະຂອບເຂດໃນເມືອງບາງກອກເທົ່ານັ້ນ)

2. ນໍ້າໜັກສິນຄ້າຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນກໍານົດເປັນ 10 ກິໂລກຣາມ, ຖ້າຫາກ ບໍ່ເຖິງ 10 ກິໂລກຣາມ ຈະຄິດໄລ່ ລາຄາ ເປັນ 10 ກິໂລກຣາມຄືເກົ່າ

3. ສິນຄ້າທີ່ສົ່ງໄປຍັງກວາງໂຈ ເວລາການຂົນສົ່ງແມ່ນ ປະມານ 25 ມື້, ຖ້າຫາກ ພົບກັບ ມື້ພັກທາງລັດຖະການ ອາດຈະກາຍຂອບເຂດເວລາດັ່ງກ່າວ.

4. ເພືອສະດວກໃນການແຈ້ງເສຍພາສີ, ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ ສະໜອງ ໃບລາຍການສິນຄ້າ ໃຫ້ແກ່ ພວກເຮົາ. ຖ້າຫາກ ຂໍ້ມູນຕົວເລກ ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆ.

5. ນໍ້າໜັກຂອງສິນຄ້າ ແຕ່ລະແກັດ ແມ່ນ ບໍ່ສາມາດກາຍ 50 ກິໂລກຣາມ, ຖ້າຫາກກາຍ ແມ່ນ ບໍ່ສາມາດ ຍ້າຍຂຶ້ນບັນທຸກໄດ້, ສະນັ້ນ ຜູ້ອອກສິນຄ້າ ຈະໄດ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໄປກັບ ແຕ່ບໍລິສັດ ຫາ ທ່າເຮືອ.
 
 
 
1. ບໍລິສັດ ຈະຢຸດ ປະກັນໄພຂົນສົ່ງ ສິນຄ້າຂາຍ ຊົ່ວຄາວ, ຖ້າຫາກ ເຄື່ອງເສຍ ຈະມີການການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ເປັນ ມູນຄ່າ 3 ເທົ່າຂອງຄ່າຂົນສົ່ງ.

2. ຕໍ່ກັບເຄື່ອງທີ່ແຕກງ່າຍ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງໄດ້ຫໍ່ໃຫ້ດີດ້ວຍຕົນເອງ, ຖ້າຫາກເກີດມີການແຕກຫັກ, ບໍລິສັດ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆ.

3. ບໍລິສັດ ຈະພຽງແຕ່ຮັບຜິດຊອບ ບາງພາກສ່ວນ ເຄື່ອງເສຍຫາຍ ເທົ່ານັ້ນ.

4. ຫຼັງຈາກເຄື່ອງຮອດເປົ້າໝາຍ ຫຼື ປາຍທາງ ພາຍໃນ 15 ມື້ແລ້ວ, ຜູ້ອອກເຄື່ອງຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ ຄ່າຂົນສົ່ງທັງໝົດ, ຫຼັງຈາກ 7 ມື້ ພາຍຫຼັງຈາກໄດ້ຈ່າຍຄ່າຂົນສົ່ງແລ້ວ, ຍັງບໍ່ມາເອົາເຄື່ອງ, ບໍລິສັດ ຈະຖືວ່າ ເປັນ ເປັນການສະຫຼະສິດຕໍ່ກັບ ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ ແລະ ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ ຈະຂຶ້ນເປັນກໍາມະສິດຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ.
ເບີໂທລະສັບ1237 หรือ (+66)034-406-555 ຕໍ່ 121
TPI.Import-Export & Shipping Co.,Ltd.
119/3 Moo1, Bangnamchuet,
Mueang, Samutsakhon 74000 Thailand

TPI.IMPORT-EXPORT & SHIPPING CO., LTD. © 2019